Veiligheid

BTE biedt haar medewerkers een plezierige, uitdagende en bovenal veilige werkomgeving. Aan het vergroten van de veiligheid werken we constant en vanuit een heldere visie: “We werken veilig of we werken niet.” Vanzelfsprekend streven we dan ook naar nul ongevallen tijdens het uitoefenen van onze werkzaamheden. Daarvoor spreken we elkaar voortdurend aan op het verbeteren van ons gedrag om de veiligheid te vergroten. Een kleine onoplettendheid kan namelijk grote gevolgen hebben.

Uitgangspunten Als basis van het veiligheidsbeleid hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • We streven naar nul ongevallen en nul verzuim tijdens de uitoefening van onze werkzaamheden.
  • We voldoen aan de Nederlandse veiligheids- en arbeidswetgeving.
  • Er is sprake van registratie en rapportage van ongevallen binnen de groep.
  • Er is sprake van regelmatige veiligheidsaudits uitgevoerd in eigen beheer door daarvoor opgeleide medewerkers.
  • Op BTE- niveau is een veiligheids jaarplan van kracht. De acties die hieruit volgen worden groepsbreed geïnitieerd.
  • Er is sprake van een intensief veiligheidsprogramma waarbij permanente training en bewustwording het belangrijkste thema is.
  • Medewerkers worden gestimuleerd gevaarlijke situaties te melden. Met deze meldingen wordt automatisch een verbeteractie geïnitieerd.

Binnen BTE kennen we de afdeling Quality, Health, Safety and Environment, kortweg QHSE. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het op een uniforme wijze opstellen, beheren en monitoren van het veiligheids- en arbobeleid. Onze afdeling QHSE ontwikkelt trainingsprogramma’s, toolboxen, campagnes, etcetera, om de veiligheid verder te verbeteren. De uitvoering van het veiligheidsbeleid is de primaire verantwoordelijkheid van het lijnmanagement en de directie van BTE.

Aan voorlichting, persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmaatregelen mag het niet liggen. Door die zaken optimaal te faciliteren, wil BTE houding en gedrag met betrekking tot veiligheid continu verbeteren. Zo verplicht BTE zich ertoe dat er voor onder andere leidinggevenden adequate trainingsprogramma’s op het gebied van veiligheid worden gerealiseerd. Alle medewerkers zullen jaarlijks een aantal veiligheidsbijeenkomsten bijwonen.

Op de BTE-vestigingen worden ongevallen en incidenten zorgvuldig en consequent geregistreerd. Zo kunnen we middels rapportages en analyses gerichte verbeteracties initiëren. Op de productielocaties betrekken we onze toeleveranciers en externe partijen bij ons veiligheidsbeleid en op bouwplaatsen nemen onze medewerkers de voorgeschreven regels in acht. Ook worden risico's op de werkvloer pro actief in kaart gebracht, met het doel deze zoveel mogelijk terug te dringen. Dit gebeurt onder andere door het uitvoeren van RI&E's en periodieke rondgangen. 

De afdeling QHSE voert minimaal één keer per jaar een zogenaamde veiligheidsscan uit, om zo het veiligheidsbeleid te toetsen en te borgen. De uitkomsten worden in het directieoverleg gerapporteerd en besproken. Voor alle BTE-vestigingen geldt dat er uniforme managementreviews worden gemaakt. Daartoe verstrekt het lijnmanagement de benodigde informatie aan de directie en de QHSE-afdeling.

De actieve focus op veilig werken leidt, door de afname van ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties tot een verlaging van ongevalgerelateerd ziekteverzuim. De kwantitatieve doelstellingen worden jaarlijks BTE‐breed vastgelegd.

Veiligheidsregels BTE
BTE heeft in het kader van een veiligheidscampagne acht gouden veiligheidsregels opgesteld. Dit zijn ook de thema’s van de toolboxen die op alle BTE-locaties worden gegeven. De regels zijn als volgt:
1. Ik houd mij aan de veiligheidsvoorschriften
2. Ik spreek mijn collega aan op onveilig gedrag
3. Ik meld incidenten altijd
4. Ik denk na voordat ik iets doe
5. Ik respecteer aangebrachte veiligheidsvoorzieningen
6. Ik draag altijd de voorgeschreven PBM’s
7. Ik loop nooit onder een last
8. Ik houd mijn werkplek schoon en opgeruimd

De Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van arbo en veiligheid borgen we door het regelmatig uitvoeren van complicance audits op de locaties. 

Nieuws & Media

Samenwerken vergroot de kwaliteit van kennis

Kennis is de basis van succes

Meer informatie

Samen streven naar een duurzame wereld

We zijn ons bewust van onze rol en verantwoordelijkheid om de planeet leefbaar te houden en te beschermen.

Meer informatie